ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยท้องถิ่น

 ค้นหางานวิจัย
*การใช้งาน Tag/keyword ให้พิมข้อมูลที่จะสร้าง Tag แล้วพิมพ์ ( , ) หรือ Enter เพื่อสร้าง Tag
หากไม่ทำการสร้าง Tag คำนั้นจะไม่ถูกใช้ในการค้นหา
ลำดับ กลุ่ม / ด้าน งานวิจัย ลิงก์ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์ การนำไปใช้ประโยชน์ วันที่เผยแพร่
1 สิ่งแวดล้อม การพัฒนารูปแบบในการช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤติภัยแล้ง อบจ.หนองคาย อปท., กง.วถ., กง.พค 15/12/2563
2 สังคม/คนชรา/คนพิการ/เด็ก/สุขภาพ มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กพส. (กง.บด.) กง.บด. 15/12/2563
3 สังคม/คนชรา/คนพิการ/เด็ก/สุขภาพ มาตรฐานหอพัก กพส. (กง.บด.) กง.บด. 15/12/2563
4 อื่น ๆ รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Loacl Performance Assessment:LPA) ประจำปี พ.ศ. 2562 กพส. (กง.บด.) กง.บด. 15/12/2563
5 สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขต อบต.เนาะแมเราะ อบต.เนาะแมะแมเราะ อ.เบตง อปท.,กสว. เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 20/09/2562
6 สังคม/คนชรา/คนพิการ/เด็ก/สุขภาพ การศึกษาความเป็นไปได้และช่องว่างการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพและท่องเที่ยว อบจ.เชียงราย อปท.,กสว. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 20/09/2562
7 การศึกษา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตำบลหนองกะท้าว อบต.หนองกะท้าว อ.นครไทย อปท.,กง.พศ.กศ. เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 20/09/2562
8 สิ่งแวดล้อม การศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อบต.สมอแข อ.เมือง อปท.,กสว. เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 20/09/2562
9 การเมืองการปกครอง การศึกษาโครงการด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการให้บริการของเทศบาลนครพิษณุโลก ระหว่างปี 2555 - 2556 ทม.พิษณุโลก อปท.,กง.บด. เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 20/09/2562
10 การท่องเที่ยว โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเบตงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่ายั่งยืนภายใต้โครงการการวิจัยการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อบต.ยะรม อ.เบตง อปท.,กง.พศ. เป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น 20/09/2562
หน้าที่
1 ถึง 10 จาก 614