ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยท้องถิ่น

 ค้นหางานวิจัย
*การใช้งาน Tag/keyword ให้พิมข้อมูลที่จะสร้าง Tag แล้วพิมพ์ ( , ) หรือ Enter เพื่อสร้าง Tag
หากไม่ทำการสร้าง Tag คำนั้นจะไม่ถูกใช้ในการค้นหา
ลำดับ กลุ่ม / ด้าน งานวิจัย ลิงก์ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หน่วยงานที่ไปใช้ประโยชน์ การนำไปใช้ประโยชน์ วันที่เผยแพร่
1 สิ่งแวดล้อม การพัฒนารูปแบบในการช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤติภัยแล้ง อบจ.หนองคาย อปท., กง.วถ., กง.พค 15/12/2563
2 สังคม/คนชรา/คนพิการ/เด็ก/สุขภาพ มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กพส. (กง.บด.) กง.บด. 15/12/2563
3 สังคม/คนชรา/คนพิการ/เด็ก/สุขภาพ มาตรฐานหอพัก กพส. (กง.บด.) กง.บด. 15/12/2563
4 อื่น ๆ รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Loacl Performance Assessment:LPA) ประจำปี พ.ศ. 2562 กพส. (กง.บด.) กง.บด. 15/12/2563
5 การเมืองการปกครอง การนำแนวคิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการปกครองท้องถิ่นไทย สถาบันพระปกเกล้า อปท., กง.วถ. อปท. ได้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมและความสำเร็จของประชาชนในการเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ 17/09/2562
6 การเมืองการปกครอง ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะ สถาบันพระปกเกล้า อปท., สพศ. เป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะ 17/09/2562
7 การเมืองการปกครอง การปกครองท้องถิ่นที่เสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นและความเข้มแข็งชุมชน สถาบันพระปกเกล้า อปท., สพศ. ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 17/09/2562
8 การเมืองการปกครอง การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า อปท., สพค. เป็นแนวทางการแก้ไขเพื่อพัฒนาการทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17/09/2562
9 สังคม/คนชรา/คนพิการ/เด็ก/สุขภาพ การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น สสส. อปท., สพศ. อปท. สามารถนำความรู้จากงานวิจัยไปปฏิบัติได้เอง ภายใต้หลักการพึ่งพาตนเอง 17/09/2562
10 สังคม/คนชรา/คนพิการ/เด็ก/สุขภาพ บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สถาบันพระปกเกล้า อปท., สพศ. อปท. สามารถนำไปเป็นแนวทางการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 17/09/2562
หน้าที่
1 ถึง 10 จาก 585